บล็อก

05 สิงหาคม 2560 8:13
แชร์ให้ทุกคนลายผ้าที่เมี่ยนอยู่เมืองจีนทำมาจากเว็บไซต์ครับ ถ้าอยากลายผ้าด้วยขอไปที่ http://www.learnmien.com/embroidering/

Iu Mien Embroidering Online
03 สิงหาคม 2560 22:55
สองคนนี้จะพูดอะไรนะ ไม่นานก็จะรู้
Mien Boy and Girl Picture
23 กรกฎาคม 2560 22:05
Dorn: Meih maiv hoqc mienh nzangc?Sieqv: Yie zoux haaix nyungc oix zuqc hoqc mienh nzangc laeh?Dorn: Hnangv meih naaic mienh mv zei oix zuqc hoqc mienh nzangc aqv nor maah.Sieqv: Noih noih, meih naaic gorngv haaix nyungc ga'naaiv waac laeh.Dorn: Gorngv a'nziaauc hnangv lorqc, zien-zien nor, mbuo ih zanc maaih nzangc daaih naaic oix zuqc hnangv janx nor, haih gorngv waac naaic yoc oix zuqc haih fiev aqv.Sieqv: Oh, hnangv naaic norh?Dorn: Aeqc, hnangv naaic nor norh maah. Maiv hoqc fiev nor, mbuo gorngv daaih nyei waac naaic oix zuqc jangx jienv hnangv.Sieqv: Hnangv naaic nor yie yoc hoqc deix maah.Dorn: Ox, hnangv naaic nor longx aqv.
23 กรกฎาคม 2560 22:05
Do
23 กรกฎาคม 2560 22:05
dfsasdfsdf
03 กรกฎาคม 2560 20:43
Mienh muoz doic aac, yietc zungv cuotv daaih hoqc deix mbuo iu-mienh nyei nzangc oc.
01 มิถุนายน 2560 21:34


Mien girl keychain
27 พฤษภาคม 2560 19:23
เกมปริศนาเลื่อน

22 พฤษภาคม 2560 18:07
Flip Flap
Mien Boy Mien Girl Flip Flap
13 เมษายน 2560 8:11
แบบทดสอบสำหรับการเรียนมันออนไลน์แล้ว มาโดยการใช้แบบทดสอบเพื่อหาวิธีการที่คุณได้เรียนรู้แต่ละบทเรียน
http://www.learnmien.com/th/quiz.php
  
          
Next