ปฏิทิน

มกราคม - 2562
Muh Futv Hnyangx
Juv
<<    Ziepc Yietv Hlaax
Ziepc Nyeic Hlaax    >>
อาทิตย์
Hnoi
จันทร์
Yietv
อังคาร
Nyeic
พุธ
Faam
พฤหัสบดี
Feix
ศุกร์
Hmz
เสาร์
Luoqc
126

227

328

429

530

612

72

83

94

105

116

127

138

149

1510

1611

1712

1813

1914

2015

2116

2217

2318

2419

2520

2621

2722

2823

2924

3025

3126

16

Ziepc Nyeic Hlaax - Muh Hmz Hnoi
Fingx: Leiz Dangc

เลิ่นเมี่ยน.คอม LearnMien.com
หมายเหตุ:
Zeuz = แซ่จ๋าว, Leiz = แซ่ลี, Bienh = แซ่ผ่าน, Dangc = แซ่เติ๋น
วันที่ดีของแซ่ฟุงแซ่ลีและแซ่ย่างก็เหมือนกัน

Jaapc Zaangv Nzung

ไปถึงวันที่

กลับไปวันนี่