ปฏิทิน

พฤศจิกายน - 2561
Muh Futv Hnyangx
Juv
<<    Juov Hlaax
Ziepc Hlaax    >>
อาทิตย์
Hnoi
จันทร์
Yietv
อังคาร
Nyeic
พุธ
Faam
พฤหัสบดี
Feix
ศุกร์
Hmz
เสาร์
Luoqc
124

225

326

427

528

629

730

810

92

103

114

125

136

147

158

169

1710

1811

1912

2013

2114

2215

2316

2417

2518

2619

2720

2821

2922

3023

24

Juov Hlaax - Dengh Yiouz Hnoi
Fingx: Bienh Zeuz

เลิ่นเมี่ยน.คอม LearnMien.com
หมายเหตุ:
Zeuz = แซ่จ๋าว, Leiz = แซ่ลี, Bienh = แซ่ผ่าน, Dangc = แซ่เติ๋น
วันที่ดีของแซ่ฟุงแซ่ลีและแซ่ย่างก็เหมือนกัน

Jaapc Zaangv Nzung

ไปถึงวันที่

กลับไปวันนี่