ปฏิทิน

ธันวาคม - 2561
Muh Futv Hnyangx
Juv
<<    Ziepc Hlaax
Ziepc Yietv Hlaax    >>
อาทิตย์
Hnoi
จันทร์
Yietv
อังคาร
Nyeic
พุธ
Faam
พฤหัสบดี
Feix
ศุกร์
Hmz
เสาร์
Luoqc
124

225

326

427

528

629

711

82

93

104

115

126

137

148

159

1610

1711

1812

1913

2014

2115

2216

2317

2418

2519

2620

2721

2822

2923

3024

3125

24

Ziepc Hlaax - Dengh Maauz Hnoi
Fingx: Bienh Zeuz

เลิ่นเมี่ยน.คอม LearnMien.com
หมายเหตุ:
Zeuz = แซ่จ๋าว, Leiz = แซ่ลี, Bienh = แซ่ผ่าน, Dangc = แซ่เติ๋น
วันที่ดีของแซ่ฟุงแซ่ลีและแซ่ย่างก็เหมือนกัน

Jaapc Zaangv Nzung

ไปถึงวันที่

กลับไปวันนี่