สอบ

บทเรียน10 - หุงข้าว

เข้าสู่ระบบก่อนที่จะบันทึกผลลัพธ์ของคุณ

1. เลือกความหมายสำหรับ กีครั้ง
Douh
Bouh
Buatc
Camv-nzunc

2. เลือกความหมายสำหรับ ครัง
Camv
Mbueix
Da'feix
Nzunc

3. เลือกความหมายสำหรับ กวน
Qouv
Hmeiv
Guangc
Fai

4. เลือกความหมายสำหรับ การหด Mingh aqc
Mi'aqc
Da'feix
Qouv
Douh

5. เลือกความหมายสำหรับ ช่วย
Tapv
Nanv
Tengx
Uov

6. เลือกความหมายสำหรับ Horngx
ที่สี
ช้า
ยก
ตากแห้ง

7. เลือกความหมายสำหรับ Dangh
เดี๋ยว
ตัก
ที้ง
คำที่หมายความลงดู

8. เลือกความหมายสำหรับ Liouh
ยก
เท
ช้า
เหลือ

9. เลือกความหมายสำหรับ Ienv
หรือ
ถ้วย
ช่วย
กีครั้ง

10. เลือกความหมายสำหรับ Bouh
เข้า
ยก
ถ้วย
เดี๋ยว

บทเรียน 9 | กลีบไปที่บทเรียน