สอบ

บทเรียน10 - หุงข้าว

เข้าสู่ระบบก่อนที่จะบันทึกผลลัพธ์ของคุณ

1. เลือกความหมายสำหรับ ถ้วย
Ziangh hoc
Gaax
Uom
Ienv

2. เลือกความหมายสำหรับ หรือ
Guangc
Dangh
Lemh
Fai

3. เลือกความหมายสำหรับ น้ำ
Camv
Uom
Lemh
Mi'aqc

4. เลือกความหมายสำหรับ ข้าว
Tengx
Hmeiv
Liouh
Mbueix

5. เลือกความหมายสำหรับ อ่อนโยน
Da'feix
Maau
Dangh
Camv-nzunc

6. เลือกความหมายสำหรับ Mi'aqc
ต้ม
ข้าว
ท่อระบายน้ำ
การหด Mingh aqc

7. เลือกความหมายสำหรับ Qouv
ซุป
กวน
ช้า
ครัง

8. เลือกความหมายสำหรับ Ziangh hoc
หรือ
เวลา
อ่อนโยน
ยกหม้อที่เตาไฟ

9. เลือกความหมายสำหรับ Camv-nzunc
หรือ
ถ้วย
กวน
กีครั้ง

10. เลือกความหมายสำหรับ Torng
ซุป
ต้ม
เข้า
เห็น

บทเรียน 9 | กลีบไปที่บทเรียน